Early Spring on the Rez, Lukachukai, Arizona, USA, 1-2018